Welkom bij het gebruik van de Vlaamse JEZUSFILM (in 61 delen)

God wil ONS op een geweldige manier gebruiken om Jezus te doen leren kennen. De film over Jezus leven is een film in de Vlaamse taal.
De Jezusfilm bevat 61 delen, om het leven van Jezus te leren begrijpen. Zijn onderwijzende woorden, de gelijkenissen die Hij onderwees, de wonderen die Hij sprak, Zijn gebeden, de beproevingen, Zijn dood en verrijzenis.

Na het bekijken van de film worden meestal 2 thema’s besproken tijdens een volgende bijeenkomst.

 

 

 

 

video 1: Het begin -- Genesis

Vragen video 1: het begin -- Genesis

1. Wat vond je het bijzonderste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. De Bijbel begint met de schepping van alle dingen. Waarom is de aarde belangrijk in het plan van God?

3.Omdat God intens van mensen houdt, had Hij een plan om dichtbij de  mensen te zijn. Welke gebeurtens in het leven van Abraham (in dit filmfragment) laat Gods plan zien.

God schiep mensen naar Zijn beeld om van Hem te houden en van Hem te genieten, maar mensen zondigen tegen God waardoor we van Hem gescheiden leven en dat wil Hij niet. God had een plan om mensen terug in relatie tot Hem te brengen. Bij dit plan was een beloofde Messias betrokken: Jezus Christus, die de schuld van alle fouten op zich neemt. Maar…Hijzelf was onschuldig en zondigde nooit. Welke gevoelens hebben we daarbij? 

Gebed:
- Laten we God danken voor wat we vandaag hebben geleerd.

- Laten we samen bidden om Jezus te danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft.

Je kan een code zien om het filmpje op een smartphone te bekijken. Er zijn ook andere talen beschikbaar op de JESUS Film-website.

 

 

VIDEO 1

Video 2: De geboorte van Jezus

Vragen video 2: de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-33, 2:1-7)

We worden allemaal op dezelfde manier geboren, ook Jezus is zo geboren. God besliste dit zo om te delen in onze menselijkheid en om te laten zien dat Hij niet alleen God is, maar ook waarachtig Mens, dicht bij ons, door Jezus aanwezigheid! 

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom schrikt Maria zo erg? Wat was Maria's reactie op de woorden van de engel?

3. Waarom is het belangrijk dat Jezus uit een maagd werd geboren?

4. Jezus werd in Bethlehem geboren en dit werd 700 jaren geleden al voorspeld door de profeet Micha (Lees Micha 5:2). Welke gedachten roept dit op bij jou? 

 

VIDEO 1

Video 3: de kinderjaren van Jezus

Vragen video 3: de kinderjaren van Jezus (Lucas 2:41-52)

Jezus is een voorbeeld voor ons eigen leven, we kunnen van Hem leren hoe we moeten leven en hoe we kunnen groeien in ons persoonlijke leven. Hij was gehoorzaam aan Zijn ouders, gehoorzaam aan God en leefde altijd in verbondenheid met God en mensen. Het is belangrijk om ons karakter te blijven verbeteren, ons hele leven lang.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat zegt de oude man (Simeon) over Jezus?

3. Hoe verbaasde Jezus de leraren? Waarom zou dit ongebruikelijk zijn geweest?

4. Hoe laat deze passage zien dat Jezus niet alleen God is, maar ook “volkomen Mens”?

5. Maria en Jozef hebben Jezus opgevoed volgens de religieuze gebruiken in de tijd van het Oude Testament. Wat waren deze religieuze gebruiken?

 

VIDEO 1

Video 4: De doop door Johannes

Vragen video 4: de doop door Johannes (Lucas 3:21-22)

Jezus was van Galilea naar de rivier de Jordaan gelopen om door Johannes gedoopt te worden. Jezus werd niet door Johannes gedoopt om enig verdriet over Zijn zonde te tonen, omdat Hij nooit gezondigd heeft. Hij werd gedoopt om aan de hele wereld te laten zien dat Hij ons vertegenwoordigde, zowel in Zijn leven als in Zijn dood.

1. Wat vond je het meest leuke aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat Jezus gedoopt wilde worden?

3. Waarom denk je dat God blij was met Jezus, wat zei hij?

De Bijbel leert dat God in drie personen bestaat, maar toch één is. Dit wordt de "Drie-eenheid" genoemd, ze zijn het beeld van de perfecte liefde en vormen zo een beeld van eenheid.

4. Kun je de Drie-eenheid in deze passage vinden? Wie zijn zij?

Jezus werd gedoopt om zich met mensen te identificeren. In de Bijbel betekent "bekering" van gedachten veranderen over Jezus en op een nieuwe manier leven.

Jezus komt op onze aarde om de zonde van de wereld weg te nemen.

 

VIDEO 1

video 5: de Verzoeking in de Woestijn

Vragen video 5: de verzoeking in de woestijn (Lucas 4:1-13)

Wat maakt Jezus uniek? Waren het Zijn woorden? Zijn wonderen?

Eén van de dingen die Jezus van elke andere persoon onderscheidt, is het feit dat Hij nooit zondigde, noch in wat Hij zei, noch wat Hij deed.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat het belangrijk is dat Jezus geen zonde had?

3. Wat te doen als ik voel toe te geven aan het kwade?

Jezus bewijst dat Hij Gods Zoon is door geen zonde in Zijn leven te hebben. Jezus is verzwakt en citeert uit de oude joodse geschriften om Hem te helpen elke verleiding te weerstaan. Kunnen woorden uit de Bijbel ons ook helpen om zonde te weerstaan?

Het kwade loert voortdurend op verschillende terreinen van het leven. Geloof je dat Jezus ons kan helpen als we in de verleiding komen?

VIDEO 1

video 6: het begin van jezus' prediking

Vragen video 6: het begin van Jezus' prediking (Lucas 4:16-30)

Mensen hebben verschillende reacties op Jezus. Sommige mensen aanvaarden zijn woorden, maar twijfelen aan de belofte van eeuwig leven. Sommige mensen wijzen Hem af, vroeger en nu ook.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat de mensen Jezus verwierpen? Welke actie ondernamen ze tegen Jezus?

Jezus begon in het openbaar te spreken en heeft aandacht voor zowel de lichamelijke als de geestelijke behoeften van mensen. God wil dat mensen in Zijn Zoon geloven, zodat Jezus hun fouten kan vergeven en het eeuwig leven ontvangen

VIDEO 1

video 7: Gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar

Vragen video 7: gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14)

Wanneer we in Jezus geloven, onze fouten toegeven en om vergiffenis vragen, dan aanvaarden we in grote dankbaarheid dat Jezus ons vergeeft, door Jezus kunnen we bij God komen. Een 'Farizeeër' is een religieuze leider in Israël die verantwoordelijk was om mensen te onderwijzen over wie God is. Ze moesten zich aan veel regels en wetten houden. Ze voelden zich soms belangrijker dan de mensen voor wie ze moesten zorgen. Wat denk je daarover?

1. Wat vond je het leukste aan het dit verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat is de houding van de Farizeeër als hij bidt? Waarom kijkt hij neer op andere mensen?

3. Wat is de houding van de tollenaar? Wat vraagt hij God voor hem te doen?

Het christendom vraagt om geloof in Jezus. Maar trots houdt mensen soms van God af, ze vertrouwen meer op zichzelf in plaats van op God. Maar God geeft ons de kracht van de Heilige Geest wanneer we erom vragen. Kunnen we dat geloven?

VIDEO 1

video 8: de wonderbaarlijke visvangst

Vragen video 8: de wonderbaarlijke visvangst (Lucas 5:1-11)

Jezus verrichtte dit wonder om Zijn discipelen te laten zien dat Hij de Messias was en dat zij in Hem konden geloven als Zoon van God. Jezus vraagt hen “vissers van mensen” te worden. Ze erkenden dat Jezus de Messias was en ze lieten hun visnetten achter en volgden Hem. Het is mooi wanneer we durven vertellen over ons geloof in Jezus. Durf jij nu even vertellen wat Jezus voor jou betekent?

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat vroeg Jezus aan Petrus?

3. Wat was de reactie van Petrus op Jezus’ woorden?

4. Waarom zou hij Jezus vragen om van hem weg te gaan na de wonderbaarlijke visvangst?

5. Hoe toonden Petrus, Jakobus en Johannes hun toewijding aan Jezus?

6. Wat denk je dat Jezus bedoelde toen Hij zei dat ze 'vissers van mensen' zouden worden?

7. Jezus zegt tegen hen: "Wees niet bang." Waar denk je dat de discipelen bang voor waren?

Het belangrijkste is dat we van mensen moet houden, dat vraagt Jezus ons. Is dat makkelijk of moeilijk, waarom?

VIDEO 1

video 9: Dochter van Jaïrus weer tot leven gewekt

Vragen video 9: dochter van Jaïrus weer tot leven gewekt (Lucas 8:40-42,49-56)

Verdriet is een veel voorkomende menselijke emotie. In dit verhaal treurt een vader omdat zijn dochter, die ziek was, nu is overleden. Hij had Jezus gevraagd haar te komen genezen, maar nu is het te laat. Jezus zegt de man echter alleen te geloven en niet bang te zijn. Jezus wekte vervolgens de dochter op uit de dood, waarmee een einde kwam aan het verdriet van de vader. Het prachtige aan Jezus is dat hoewel Hij misschien geen wonder voor ons doet als we rouwen, Hij ons hart kan genezen en ons kan helpen in tijden van verdriet en verdriet.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat Jaïrus Jezus smeekte om zijn dochter te komen helpen? Zou hij in Jezus geloven denk je?

3. Wat zei Jezus tegen Jaïrus toen hij ontdekte dat zijn dochter nu dood was?

4. Hoe reageerden de ouders van het meisje toen Jezus zei dat ze niet dood was maar sliep? Waarom denk je dat Jezus dit zei?

Jezus is in staat om mensen uit de dood op te wekken en bewijst opnieuw dat Hij de Zoon van God is. Jezus heeft medelijden met hen die treuren. Jezus kan ons helpen met onze angsten voor dood en verlies.Jezus vraagt ons intens te geloven dat Hij ons kan helpen met onze beproevingen en moeilijkheden. Geloof jij in Zijn hulp wanneer je in nood zit en wat is dan het moeilijkste voor jou?

 

VIDEO 1

video 10: gekozen discipelen

Vragen video 10: gekozen discipelen (Lukas 6:12-16)

Jezus koos zijn apostelen. Dit woord betekent 'boodschappers'. Jezus koos vele mannen uit die soms laag opgeleid waren maar harde werkers waren. Het laat ons zien dat Jezus iedereen kan gebruiken als we Hem maar willen volgen. Als gebed belangrijk was voor Jezus, moet het ook belangrijk voor ons zijn.

1. Waarom denk je dat Jezus de nacht in gebed tot God doorbracht voordat Hij Zijn twaalf apostelen koos?

2. Jezus koos Mattheüs uit, een tollenaar die door de mensen in zijn eigen land werd gehaat. Wat zegt dit over Jezus?

3. Waarom denk je dat Mattheüs opstond van de tolpoort en Jezus volgde? Wat zou Mattheüs hebben opgegeven om Jezus te volgen?

 

VIDEO 1

video 11: de zaligsprekingen

Vragen video 11: de zaligsprekingen (Lucas 6:20-27)

Jezus wil dat degenen die in Hem geloven Hem ook volgen en zijn geboden gehoorzamen. Jezus beschrijft Zijn volgelingen als "arm" en degenen die "hongeren". We zullen zien dat deze twee woorden een houding van het hart beschrijven die Jezus als Verlosser accepteert en de deur opent om Hem als Heer te volgen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Als Jezus het heeft over de 'armen van geest', heeft Hij het over mensen die geestelijk arm zijn in plaats van financieel arm. Wat denk je dat het betekent om 'geestelijk arm' te zijn?

3. Op dezelfde manier, wanneer Jezus spreekt over degenen "die hongeren", heeft Hij het over geestelijke honger in plaats van fysieke honger. Wat denk je dat het betekent om 'geestelijk te hongeren'?

4. Waarom kan het moeilijk zijn voor degenen die rijk zijn aan de dingen van deze wereld om op Jezus te vertrouwen?

Een volgeling van Jezus zijn betekent nederig zijn in je hart. Een volgeling van Jezus zijn betekent dat je zin en vrede zult vinden in het gehoorzamen van Zijn geboden. Een volgeling van Jezus zijn betekent dat je degenen die je slecht behandelen, vergeeft. Een volgeling van Jezus zijn betekent dat je uitkijkt naar de hemel waar je je beloning zult ontvangen.

 

VIDEO 1

video 12: de bergrede

Vragen video 12: de bergrede

Veel mensen bewonderen Jezus.
Jezus woorden in de Bergrede beschrijven het karakter van degenen die Jezus willen volgen en gehoorzamen. Kan je nog even vertellen welke thema’s in de Bergrede voorkomen?

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat mensen rijk willen worden? Waarom denk je dat Jezus zoveel tijd besteedde aan het praten over geld?

3. Wat betekent voor u het woord "barmhartigheid"? Hoe denk je dat God barmhartigheid toont aan mensen?

4. Waarom is het moeilijk om mensen te vergeven als ze dingen hebben gedaan om je pijn te doen? Is het moeilijk voor God om ons te vergeven?

Jezus waarschuwt over te veel aandacht op rijkdom. Jezus herinnert ons eraan om anderen te vergeven. Jezus waarschuwt ervoor om anderen niet te oordelen, omdat we misschien hetzelfde zijn als degenen die we veroordelen.
Allemaal moeilijke opdrachten

 

VIDEO 1

video 13: gelukkiger zijn zij die...


video 14: Vergeving van de zondige vrouw

Vragen video 14: vergeving van de zondige vrouw (Lucas 7:36-50)

Jezus hield van en bracht tijd door met tollenaars, prostituees en zieken. (In die dagen werden zieke mensen als zondig beschouwd vanwege hun ziekte.) Hij veroordeelde deze mensen nooit. Mensen die Hij ooit veroordeelde waren religieuze leiders die zichzelf beter vonden dan anderen. Jezus Christus heeft ons door Zijn dood aan het kruis vrijgemaakt. We moeten niet keihard werken om Gods liefde te verdienen, we krijgen het gratis, God bemint ons intens om niets. Hij vraagt ons Hem ook te beminnen en ook de mensen rondom ons.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat de jonge vrouw huilde?

3. Wat was de reactie van de Farizeeër op wat de vrouw deed? Wat was het verschil met de manier waarop Jezus reageerde?

4. Hoe liet de vrouw zien dat ze in Jezus geloofde?

Om dezelfde vergeving als de jonge vrouw in dit verhaal te ervaren, moet je ‘geestelijk ademen’. Je ademt geestelijk uit als je je fouten erkent en, in geloof, kan je Gods kracht inademen. God is trouw en rechtvaardig om je te vergeven en alle onreinheid weg te nemen. (1 Johannes 1:9).
Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we ons afkeren van al het kwade en onze zonden en ons gedrag veranderen. Is daarvoor beslissen moeilijk?

 

VIDEO 1

vragen video 15: vrouwelijke gezanten

Vragen video 15: vrouwelijke gezanten (Lucas 8:1-3)

In Jezus’ tijd was de status van vrouw zijn erg laag. In de Griekse cultuur werden vrouwen vaak alleen als objecten van plezier gezien. Velen geloofden dat de wet zei dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen.
In de Joodse cultuur stonden vrouwen onder het gezag van mannen en werden ze beschouwd als de gelijken van slaven en minderjarige kinderen.

Jezus hechtte veel waarde aan de vrouw, waardoor Hij op gespannen voet stond met Zijn eigen cultuur terwijl de oude geschriften ook respect vroegen voor de vrouw

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Hoe zou jij je voelen als je een van degenen was die door Jezus werd genezen?

3. Wat leerden de 12 discipelen door bij Jezus te zijn en wat zou hen later helpen in het verspreiden van de woorden van Jezus.

4. Jezus geeft aandacht aan de vrouw, zelfs niet gelovige vrouwen.
Hoe is dat in onze samenleving?

Jezus’ kijk op vrouwen was radicaal anders dan die van de Griekse, Romeinse of Joodse cultuur. Jezus stond vrouwen toe om met Hem te reizen, Hem te steunen en Hem te dienen. Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven om vrouwen met respect, waardigheid en liefde te behandelen.

VIDEO 1

video 16: Johannes de doper gevangen genomen

Vragen video 16: Johannes de Doper gevangen genomen (Lucas 7:18-23)

Het is normaal dat christenen twijfels hebben. We kunnen eraan twijfelen of God van ons houdt, we kunnen eraan twijfelen of God voor ons zal zorgen en we kunnen eraan twijfelen of de woorden in de geschriften wel waar zijn. Dit segment laat zien dat zelfs Johannes de Doper twijfelde over wie Jezus was. Jezus kan ons helpen met onze twijfels, net zoals Hij Johannes de Doper hielp.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat het belangrijk was dat Jezus al vroeg in zijn openbaar leven, wonderen deed?

3. Ook al had Johannes zijn eigen twijfels, hoe beschrijft Jezus hem?

4. De wonderen die Jezus deed zijn vooral om mensen te doen “opstaan” uit hun zondig leven, zodat ze kiezen voor een zuiver leven.

Hoe kan het leren over Jezus' wonderen ons helpen om in Hem te geloven? Wat voel ik, denk ik?

Niemand heeft een volmaakt geloof. De wonderen van Jezus bewijzen dat Hij de Messias is.

Is het mogelijk om in de wonderen van Jezus te geloven, zelfs als je ze niet hebt gezien?

Mocht jij daar ook geweest zijn, zou je dan ook wonderen nodig hebben om te geloven in die Jezus of zijn Zijn woorden genoeg voor u?

 

VIDEO 1

Video 17: gelijkenis van de zaaier en het zaad

Vragen video 17: gelijkenis van de zaaier en het zaad (Lucas 8:4-15)

Jezus onderwees de mensen door preken, vragen en antwoorden en in spreken in "gelijkenissen". Gelijkenissen waren geïnspireerde vergelijkingen en waren in de tijd van Jezus een gebruikelijke manier om anderen te onderwijzen door verhalen te vertellen. Een andere manier om een gelijkenis te beschrijven is; “een aards verhaal met een hemelse betekenis” is.

1. Wat vond je het leukst aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je dat Jezus bedoelt als Hij zegt: "Laat wie oren heeft om te horen, horen?

3. Jezus zegt dat de goede grond vrucht zal dragen. Wat kunnen we doen om onze grond voor te bereiden zodat God vruchten kan voortbrengen in ons leven?

In segment 17 van de Jezus Film spreekt Jezus over vruchtbaarheid. Hoe kan ik vruchtbaar zijn voor Jezus?

VIDEO 1

Video 18: gelijkenis van de lamp

Vragen video 18: gelijkenis van de lamp (Lukas 8:16-18)

Zonder licht zouden we niets kunnen doen nadat de zon is ondergegaan. We zouden in angst leven voor wat zich in de duisternis bevindt.
Hoe zou het leven zijn zonder licht? Bedenk hoe het zou zijn om op een plek te wonen die altijd in duisternis is!
Jezus wil dat we in het licht leven! Blij zijn, lachen, vergeven en lief zijn, is dat in het licht leven?

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Heeft het voorbeeld van licht betrekking op mensen die de waarheid kennen? Over wie heeft Jezus het als Hij het over licht heeft?

3. Wat denk je dat Jezus bedoelt als Hij zegt: "Niets is verborgen dat niet zal worden geopenbaard." Naar welke gebeurtenis verwijst Hij?

4. Waarom zou God mensen oordelen? Wat is volgens u de reden hiervan?

Wat zou je tegen God zeggen als je vandaag voor Hem zou moeten staan en uitleggen hoe je hebt geleefd?

 

VIDEO 1

video 19: Jezus kalmeert de storm

Vragen video 19: Jezus kalmeert de storm (Lucas 8:22-25)

Bent je ooit in een levensbedreigende situatie geweest? Een storm, overstroming, brand, een auto-ongeluk, oorlog of een ernstige ziekte? Als dat zo is, vertel dan kort uw verhaal met de groep.
Hoe heeft het je leven beïnvloedt? Wat heb je goed gedaan in uw tegenslag?

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je nu je weet dat Jezus achter in de boot in slaap kon vallen als er een razende storm op zee woedde?

3. Wat zou jij gevoeld en gedaan hebben in de boot bij Jezus

4. Wat zegt Jezus dat de discipelen in hun leven misten?

5. Jezus stopt de storm met een woord! Wat denk je dat Jezus verwacht als hij onze stormen stilt?

Jezus laat zien dat Hij een mens is door tijdens de storm in slaap te vallen, omdat Hij moe was van al Zijn werken bij de mensen. Toch bewijst Jezus dat Hij de Messias is door in staat te zijn de storm te bedaren. Jezus verwacht dat de discipelen hadden moeten weten dat Hij voor hen zou zorgen.
En Hij verwacht ook dat de discipelen het geloof hadden moeten hebben om in Hem te geloven.

VIDEO 1

video 20: de genezing van de bezetene

Vragen video 20: de genezing van de bezetene (Lucas 8:26-39)

Jezus maakte dit deel van de Grote Opdracht toen Hij zei: "Ga de hele wereld in en maak discipelen." In dit verhaal benadert Jezus stoutmoedig een man die door iedereen in de steek is gelaten. Hij bewijst dat Hij de Zoon van God is door autoriteit over demonen te hebben.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Hoe noemden de demonen Jezus?

3. Wat deed de man nadat de demonen hem hadden verlaten? Wat zei Jezus hem te doen?

Voor welke dingen ben je bang? Hoe kan Jezus je helpen je angst te overwinnen?

 

VIDEO 1

video 21: Jezus voedt vijfduizend mensen

Vragen video 21: Jezus voedt vijfduizend mensen (Lucas 9:10-17)

Jezus kwam op aarde om de schuld voor onze fouten op zich te nemen. We krijgen zo de kans om in een zuivere relatie met God te kunnen leven en ontvangen eeuwig leven in Zijn nabijheid.
Maar Jezus voelt ook een zorg voor de hongerige mens. Jezus bevredigt niet alleen materiële honger, maar de diepste, de honger van de betekenis van het leven, de honger naar God. Jezus wil ons laten voelen dat ieder van ons anderen moet helpen, zowel fysiek als geestelijk. In dit verhaal zorgt Jezus op wonderbaarlijke wijze voor Zijn discipelen en voor vijfduizend anderen!

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Over welke kwestie maakten de discipelen zich zorgen? Brengen wij onze zorgen bij Jezus?

3. Wat denk je dat Jezus probeerde te bereiken met Zijn antwoord aan de discipelen?

4. Wat denk je dat de discipelen hebben geleerd door het extra voedsel op te halen?

Voor welke dingen ben je bang? Hoe kan Jezus je helpen je angst te overwinnen?

 

VIDEO 1

video 22: Petrus verklaart dat Jezus de Christus is

Vragen video 22: Petrus verklaart dat Jezus de Christus is (Lucas 9:18-20)

Uiteindelijk moet iedereen beslissen wat hij over Jezus wil geloven. Veel mensen maken geen actieve keuze, maar ze besluiten niet over Hem te beslissen en gaan onverschillig door het leven.
Anderen zeggen actief: "Ja, ik zal Hem volgen" of: "Nee, ik denk dat Hij een goede man is, maar ik vind het prima om mijn leven alleen te leiden."
In deze passage moest Petrus deze beslissing voor zichzelf nemen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Hoe kan wat Petrus zag en hoorde van invloed zijn geweest op zijn verklaring over wie Jezus is?

3. Waarom zou Jezus zoveel tijd besteden aan bidden? Hoe zou dit als voorbeeld kunnen dienen voor Zijn volgelingen?

4. Wie zeiden de menigten dat Jezus was?
Hoe hebben andere mensen uw kijk op Jezus beïnvloed? Hoe heb jij besloten wie Jezus is?

 

VIDEO 1

video 23: de Transfiguratie

Vragen video 23: de Transfiguratie (Lucas 9:28-36)

Er zijn zoveel mensen die ideeën hebben over waar het leven om draait. Er zijn zoveel religies. Er is zoveel informatie beschikbaar om te lezen over hoe je zin in het leven kunt vinden. Waar gaan we heen om erachter te komen wat we moeten geloven?
Het antwoord op de grootste levensvragen is eigenlijk vrij eenvoudig: luister naar Jezus. Waarom? Vanwege wat Hij zei, vanwege wat Hij deed en vooral omdat Hij de enige persoon is die ooit uit de dood is opgestaan. Maar dat vraagt natuurlijk geloof. Door ons geloof sluit de kring van Jezus woorden perfect aan en alles wordt duidelijk, nooit is er tegenstrijdigheid. Wonderbaarlijk!

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Ook hier zien we Jezus bidden. Waarover zou Jezus gebeden hebben, denk je?

3. Wat zegt het over Jezus dat Zijn verschijning veranderde? Welk woord wordt gebruikt om Zijn verschijning te beschrijven?

4. Wat was de reactie van Petrus toen hij Jezus met Mozes en Elia zag? Wat denk je dat jouw reactie zou zijn geweest?

Jezus bad altijd om aan zijn Vader raad te vragen. Hoe is het met ons gebedsleven? Zou je meer tijd willen besteden aan gebed? Wat zijn enkele dingen die je ervan weerhouden om meer te bidden?

 

VIDEO 1

Video 24: Jezus geneest jongen van boze geest

Vragen video 24: Jezus geneest jongen van boze geest (Lucas 9:37-45)

ideoElke christen is op een spirituele reis van geloof, een reis die begint met geloof in Jezus. Ons geloof zal nooit volmaakt zijn, maar het kan overvloedig zijn. Een van onze gebeden zou moeten zijn: Heer, vermeerder mijn geloof!

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom zou de boze geest de zoon zo behandelen? Wat zegt dit ons over de persoonlijkheid en het karakter van Satan en zijn demonen?

3. Jezus berispt de geest en Hij geneest de jongen? Wat was de reactie van degenen die dit wonder zagen?

4. Wat laat de reactie zien over wat mensen geloofden?

Wat in je leven houd je op dit moment het meest bezig? Hoe denkt u dat Jezus u in deze situatie zou kunnen helpen?


Video 25: Het Onze Vader

Vragen video 25: het Onze Vader (Lukas 11:1-4)

Er is wel eens gezegd: "Gebed is een dialoog tussen twee mensen die van elkaar houden - God en de mens." Simpel gezegd, bidden is communiceren met God. Bidden is echter veel meer dan woorden. Het is een uitdrukking van het hart naar God toe. Het is meer een ervaring binnen een relatie dan een activiteit. Als kind van God wordt je uitgenodigd om vrijmoedig voor Hem te komen in gebed.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat een van de discipelen Jezus vraagt, Heer leer ons bidden.

3. Tot wie zegt Jezus dat we onze gebeden moeten richten? Waarom is dit belangrijk?

4. Als Jezus zegt: "Uw Koninkrijk kome", wat begrijp je daardoor? Geloof je dit?

5. Wat betekent het als Jezus God vraagt om in “ons dagelijks brood” te voorzien? Wat is volgens jou de betekenis van het woord "dagelijks"?

6. Is vergeven moeilijk? Wat is uw mening?

Als christen bidden we om gemeenschap met God. We bidden om onze zorgen en angsten bij Hem te brengen. We bidden om God te vragen om degenen om wie we geven te helpen. God gebiedt ons om voortdurend te bidden. We bidden tot de Vader in de naam van de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest die in ons leeft. Geloven we dat de Geest in ons leeft? Wanneer belooft Jezus dat?


Video 26: onderwijs over gebed en geloof in de kracht van de Heilige Geest

Vragen video 26: onderwijs over gebed en geloof in de kracht van de Heilige Geest (Lucas 11:9-13; 12:22- 30; 17:5-6)

Hoe kunt u vervuld worden met de Heilige Geest?

Bij het onderwijzen over gebed en geloof zegt Jezus: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zal vinden, klop en er zal worden opengedaan. Hij maakt een belangrijk punt over het verlangen van de Vader om ons de volheid van de Heilige Geest te geven, als we daarom vragen.
Toen de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest, ontvingen ze een bovennatuurlijke kracht van God die hen veranderde van angstige mannen in stralende getuigen van Christus. Ze werden door God gebruikt om de loop van de geschiedenis te veranderen. En deze zelfde kracht - de kracht van de Heilige Geest - is voor ons beschikbaar om ons in staat te stellen een heilig en vruchtbaar leven te leiden voor Jezus Christus. Hoe voel je u daarbij?

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Welke voorwaarden stelt Jezus aan hoe Hij gebeden zal beantwoorden? Waarom zijn er misschien gebeden die God niet verhoort? Geef een voorbeeld.

3. Waarom denk je dat het belangrijk is om de kracht van de Heilige Geest in ons te hebben?

4. Hoe kan de kracht van de Heilige Geest worden gezien in het leven van een christen?

De Heilige Geest is God Zelf. Hij kwam in je leven op het moment dat je Christus als je Verlosser ontving. De Heilige Geest kwam om Christus te verheerlijken en gelovigen in alle waarheid te leiden. Vervuld zijn met de Heilige Geest is vervuld zijn met Christus. Door geloof worden we vervuld met de Heilige Geest. Ten eerste moet ieder van ons ernaar verlangen een leven te leiden dat de Heer zal behagen. Ten tweede moeten we bereid zijn ons leven volledig aan Hem over te geven. Ten derde moeten we onze fouten erkennen en vragen om vergeving.

Dan moeten we door geloof erop vertrouwen dat God ons vult met Zijn Heilige Geest en ons de kracht geeft om het leven te leiden dat Hij voor ons in petto heeft.


Video 27: wee degenen die anderen doen zondigen

Vragen video 27: wee degenen die anderen doen zondigen (Lukas 17:1-4)

Dit is een heel kort segment, maar de boodschap is erg belangrijk. Het gaat over zonde en over onze relaties met anderen. Jezus zegt dat de verleiding zeker zal komen, maar wee degene die anderen tot zonde aanzet. Lukas 17:1-4

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. "Verleidingen tot zonde zullen zeker komen" Wat zegt dit ons over ons leven?

3. Wat zegt Jezus over degenen die anderen aanstoot geven?

4. Wat zegt dit over hoe Jezus mensen en relaties waardeert?

5. Over wie spreekt Jezus als Hij zegt: "Kleintjes"? Waarom denk je dat dat belangrijk is?

6. Hoe kunnen jij en ik iemand 'beledigen'? Geef enkele voorbeelden.

7. Wat zijn de stappen die we moeten nemen wanneer iemand ons beledigt?

Was het moeilijk voor u om anderen te vergeven die u onrecht hebben aangedaan? Waarom of waarom niet? Wat zijn enkele dingen die u kunnen helpen?


video 29: Jezus brengt tijd door met zondaars

Vragen video 29: Jezus brengt tijd door met zondaars (Lucas 5:29-32)

Vaak vermijden we mensen die anders zijn dan wij. We weten misschien niet wat we tegen ze moeten zeggen. We weten misschien niet hoe we hen moeten behandelen. We willen misschien niet met hen gezien worden of we voelen ons gewoon ongemakkelijk om bij hen in de buurt te zijn. Jezus voelde zich echter op geen enkele manier ongemakkelijk om in de buurt van "zondige" mensen te zijn. Hij schijnt zelfs veel tijd te hebben doorgebracht in het gezelschap van degenen die als verschoppelingen van de samenleving worden beschouwd: tollenaars, zieken, blinden, vreemdelingen, melaatsen en zelfs prostituees.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom zouden de Farizeeën er iets om geven als Jezus met "zondaars" at?

3. Naar wie verwijst Hij als Hij zegt: "zij die ziek zijn"? Wat bedoelt Hij met het woord 'ziek'?

4. Wat denk je dat het woord 'bekering' betekent? Waar hebben we dit woord eerder gehoord?

5. Waarom zouden de Farizeeën de tollenaars als “zondaars” beschouwen?

Zien wij in onze samenleving ook onrecht en verschoppelingen, hoe?


Video 30: Genezing op de sabbat

Vragen video 30: genezing op de sabbat (Lucas 13:10-17)

Jezus was geliefd bij de mensen en op zijn beurt hield Hij van hen. De religieuze leiders van Israël hielden niet van Jezus. Jezus had vaak harde woorden voor hen, omdat ze probeerden de mensen te beheersen met wetten en tradities die ze verzonnen.
Jezus wilde mensen niet beheersen; Hij wilde ze vrijlaten. Hij wilde ook geen geld van mensen, zoals de religieuze leiders deden, Jezus wilde hun harten.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat was de reactie van de vrouw die genezen was? Hoe denk je dat ze over Jezus dacht nadat ze genezen was?

3. Hoe antwoordt Jezus de synagogeheerser? Hoe onthult Jezus’ omgang met hem het hart van de man?

4. Waarom erkenden de menigten dat Jezus “heerlijke dingen” deed en de religieuze leiders niet?

Wat zegt dit feit over beide groepen?
Wat heb je van deze les over Jezus geleerd?
Met wie identificeer je je meer, de religieuze leiders of de menigte?


video 31: gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Vragen video 31: gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37)

Hoe kan je liefhebben door geloof?
Liefde is het belangrijkste ter wereld - het grootste voorrecht en de grootste macht die de mens kent.

In dit verhaal wordt gezegd dat we God en onze naaste moesten liefhebben als onszelf. Maar toen vroeg iemand aan Jezus: "Wie is mijn naaste?" Jezus antwoordt door een verhaal te vertellen waarin een Samaritaan (een door de Joden gehaat volk) de enige persoon is die een man in nood helpt. Alleen door Gods kracht (de kracht die Jezus ons geeft) kunnen we onze naaste echt onvoorwaardelijk liefhebben, net zoals God ons liefheeft. Geloof je dit?

1. Wat vond je het leukst aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Welke vraag wordt er aan het begin van dit verhaal aan Jezus gesteld?

3. Hoe antwoordt Jezus de man? Wat zegt dit ons over de betekenis van de Bijbel?

4. Wie waren de mensen die de beroofde man niet hielpen? Waarom denk je dat ze de gewonde man niet hebben geholpen?

5. Hoe liet de Samaritaan zien dat ‘hij zijn naaste liefhad’? Wat kostte deze liefde de Samaritaan?

6. Kun je een lijst maken van mensen aan wie je deze week liefde zou willen tonen?

Conclusie – Vijf punten om te onthouden over liefde

1. God houdt onvoorwaardelijk van ons.

2. Ons wordt geboden om van anderen te houden.

3. We kunnen niet in eigen kracht liefhebben.

4. We kunnen liefhebben met Gods liefde.

5. We hebben lief door geloof, net zoals we Jezus door geloof hebben ontvangen


video 32: genezing van Bartimeüs

Vragen video 32: genezing van Bartimeüs (Lucas 18:35-43)

Hoe zou het zijn om blind te zijn? Misschien ken je iemand die blind is. Soms zijn ze totaal afhankelijk van anderen terwijl zienden “zien” als vanzelfsprekend beschouwen. In Jezus’ tijd waren blinden meestal bedelaars. Ze kregen heel weinig hulp van wie dan ook, en cultureel dachten mensen dat blinden gezondigd hadden, daarom zijn ze blind zei men toen.

1. Wat vond je het leukst aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat doet de blinde man als hij hoort dat Jezus langskomt? Welke titel geeft hij aan Jezus als hij het uitschreeuwt? Waarom denk je dat dat belangrijk kan zijn?

3. Jezus beveelt dat de blinde man bij Hem moet worden gebracht. Wat denk je dat dit onthult over het hart van Jezus?

4. Welke vraag stelt Jezus de blinde man? Hoe reageert hij?

5. Hoe toonde de man zijn dankbaarheid en liefde voor Jezus nadat hij was genezen?

6. Wat was de reactie van het publiek? Wat denk je dat de menigte over Jezus geloofde?

Als Jezus nu voor je zou staan, wat zou je Hem dan vragen om voor je te doen?


Video 33: Jezus en Zacheüs

Vragen video 33: Jezus en Zacheüs (Lucas 19:1-10)

Het christendom is de enige religie waarbij mensen gered kunnen worden zonder het te verdienen door hun eigen inspanningen of goede werken. Elke andere religie vereist een vorm van werken die mensen moeten uitvoeren om verlossing te verdienen. Het christendom heeft echter wel een plaats voor werken. Werken worden een deel van het leven van een christen nadat ze zijn gered; niet Hiervoor. De goede werken die christenen doen, zijn het resultaat van hun veranderde leven.

1. Wat vond je het leukst aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je dat Zacheüs over Jezus geloofde? Waarom denk je dat hij in een boom zou klimmen om Jezus te zien?

3. Waarom denk je dat Jezus zichzelf uitnodigde in het huis van Zacheüs?

4. Hoe reageerde de menigte toen Jezus zei dat Hij naar het huis van Zacheüs ging? Waarom denk je dat ze zo reageerden?

5. Hoe laat Zacheüs zien dat Hij in Jezus is gaan geloven? Welke veranderingen lijkt hij aan te brengen in zijn leven?

6. Wat is volgens Jezus Zijn doel met zijn komst naar de aarde? Welke woorden gebruikt Hij om zijn missie te beschrijven?

In welke opzichten heeft vertrouwen in Jezus je kijk op het leven veranderd? Kun je wat voorbeelden delen?


video 34: Jezus voorspelt zijn dood en opstanding

Vragen video 34: Jezus voorspelt zijn dood en opstanding (Lucas 18:31-34)

Het grootste deel van de biografie van beroemde mensen richt zich op wie ze waren en wat ze deden om beroemd te worden. Jezus kwam echter om te sterven. Dat was Zijn missie. Het zou ons dus niet moeten verbazen dat in elk van de evangeliën (de boeken van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) veel is geschreven over de omstandigheden rond Jezus’ dood. In deze passage voorspelt Jezus nogmaals Zijn aanstaande dood en opstanding.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Dit is eigenlijk de derde keer dat Jezus Zijn dood aan de discipelen heeft voorspeld. Waarom denk je dat Jezus de discipelen herhaaldelijk vertelt wat er met Hem gaat gebeuren?

3. Wat zegt het over Jezus dat Hij wist hoe en wanneer Hij zou sterven voordat het gebeurde?

4. Als Jezus wist hoe Hij zou sterven en Hij is de Zoon van God, waarom heeft Hij dan geen stappen ondernomen om het te vermijden?

5. Wat zegt dat over Hem na zijn dood? Wanneer Jezus uit de dood opstaat?

6. Waarom denk je dat wat Jezus zei over Zijn komende dood en opstanding verborgen was voor de discipelen?

Jezus wist dat Hij zou lijden en sterven om de straf voor onze zonden te betalen. Hij was volledig bereid om dit te doen vanwege Zijn liefde voor ons. Wat zijn enkele manieren waarop je de behoeften van anderen boven uw eigen behoeften kunt stellen?


video 35: Jezus' triomfantelijke intocht

Vragen video 35: Jezus' triomfantelijke intocht (Lukas 19:28-40)

Hoe is een koning? Hij heeft macht, gezag, mensen die hem dienen en het vermogen om te doen wat hij wil. Maar merk op hoe anders Jezus is als koning! Hij stelt de behoeften van Zijn onderdanen op de eerste plaats en zoekt hun geluk en zegen boven alles. Momenteel regeert Jezus in de harten van Zijn volgelingen en uiteindelijk zal Hij regeren over een koninkrijk dat voor altijd zal bestaan. In deze passage vervult Jezus de profetie uit Zacharia 9:9.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je dat het ons over Jezus laat zien dat Hij precies wist waar de ezel zou zijn? Wat zou je gedacht hebben als je de eigenaar van de ezel was?

3. Waarom verheugden en prezen de discipelen God over Jezus? Wat denk je dat deze discipelen over Jezus geloofden?

4. Wat was de reactie van de Farizeeën? Waarom reageerden ze zoals ze deden? Waarom verheugden ze zich niet met de menigte?

5. Wat bedoelt Jezus als Hij de religieuze leiders vertelt dat als de mensen zouden zwijgen, de stenen het zouden uitschreeuwen om Hem te loven?

6. In hun cultuur was het verspreiden naar palmtakken en kleding op de grond voor iemand een hoge eer voorbehouden aan royalty's. Wat zou dit ons kunnen vertellen over hoe ze Jezus behandelden?

Herkent gij Jezus oprecht als uw Heer en Koning?


video 36: Jezus weent over Jeruzalem

Vragen video 36: Jezus weent over Jeruzalem (Lucas 19:41-44)

Het kan heel moeilijk zijn om vrede te vinden in deze wereld. De eisen van het leven, de moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd, het lijden dat we ervaren, dit alles kan ons beroven van de vrede die we verlangen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat Jezus huilt als Hij Jeruzalem ziet? Wat onthult Zijn wenen over Zijn hart voor mensen?

3. Wat kunnen dingen zijn die ervoor kunnen zorgen dat ons hart hard wordt?

4. Wat denk je dat het betekent om vrede in je leven te hebben? Op welke manieren proberen mensen vrede in hun leven te vinden.

Heb je ooit in je leven twijfel of ongeloof ervaren? Kun je enkele voorbeelden uit je eigen leven delen?


video 37: Jezus verdrijft geldwisselaars

Vragen video 37: Jezus verdrijft geldwisselaars (Lucas 19:45-48)

In de Schrift sprak Jezus ook over geld. Jezus wist dat geld een noodzaak is voor ons dagelijks leven. Er is veel misbruik rond geld, ook in religieuze middens. Jezus laat ons in dit verhaal zien hoe Hij denkt over degenen die geld willen verdienen met religie. Hier is Hij boos dat ze misbruik maken van de mensen in de Tempel, het huis van God.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Jezus is boos en vraagt wat de tempel zou moeten zijn? Wat denk je dat dit betekent?

3. Hoe beschrijft Jezus degenen die offergaven verkochten in de tempel? Wat denk jij?

4. Waarom denk je dat de religieuze leiders Jezus wilden doden?

Wat zijn enkele dingen die we kunnen doen om niet te veel aandacht te hebben voor geld en andere materie.


video 38: weduwenoffer

Vragen video 38: weduwenoffer (Lukas 21:1-4)

Hoe u het avontuur van geven kunt ervaren God houdt van weduwen en wezen. In Jezus’ tijd behoorden weduwen gewoonlijk tot de armste mensen. In dit verhaal vinden we een weduwe die alles wat ze had als offer aan God geeft!
Behoort niet alles wat we bezitten aan God toe? Zijn wij niet gewoon "beheerders”?
“Geven” door geloof wordt door God bedoeld als een voorrecht. Hij verandert uw geven in een spannend avontuur in het christelijk leven.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Denk je dat het voor rijke mensen makkelijker is om geld te geven dan voor arme mensen?

3. Waarom zou de weduwe alles geven wat ze had om van te leven? Wat zegt dit ons over haar persoonlijke geloof in God?

4. Waarom denk je dat Jezus zoveel tijd besteedde aan het praten over geld en de rijken?

5. Denk je dat Jezus verwacht dat zelfs arme mensen geld geven aan de kerk of aan een goed doel?

Alles wat we hebben, bezitten we omdat God het voor ons heeft voorzien. Dus alles wat we hebben is van Hem. Wij beheren het om de maximale glorie aan Zijn naam te brengen. God kent onze behoeften en Hij wil dat we erop vertrouwen dat Hij voor ons zorgt.
Door geloof voorziet God in al onze behoeften als we op Hem vertrouwen en gul geven. Fil 4,19


video 39: Anas twijfelt aan de autoriteit van Jezus

Vragen video 39: Anas twijfelt aan de autoriteit van Jezus (Lukas 20:1-8)

Mensen zeggen som iets zonder te weten dat het waar. Religies doen hetzelfde door dingen te leren waarvan niet bewezen kan worden dat ze waar zijn. Als je bijvoorbeeld gelooft dat een koe heilig is, hoe weet je dan dat dat waar is? Waar komt dat geloof vandaan? Als het uit een boek komt, hoe weet je dan of het boek betrouwbaar is? Jezus is uniek onder religieuze leiders omdat zijn woorden waar zijn gebleken door zijn karakter, zijn onderwijs, zijn wonderen en zijn opstanding uit de dood en nooit is er een tegenstrijdigheid tussen zijn eerste en laatste woorden.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Hoe zou je de houding van de religieuze leiders omschrijven toen ze Jezus kwamen ondervragen? Wat zegt ons dit over hun hart?

3. Welke vraag stelden ze aan Jezus? Waarom denk je dat ze Hem dat vroegen?

4. Jezus antwoordde de religieuze leiders met een vraag. Welke vraag stelde Hij hun? Waarom denk je dat Hij ervoor koos om ze op die manier te beantwoorden?

5. Waarom geloofden de religieuze leiders niet dat Johannes de Doper door God was gezonden? Wat denk je dat dit laat zien over hun hart?

6. Waar denk je dat Jezus de autoriteit kreeg om wonderen te doen en te onderwijzen? Wat zegt dit over Hem?

Welk deel in ge leven geef je je niet volledig in vertrouwen aan God.
Wat zou u kunnen overtuigen om je toch te richten naar God


video 40: gelijkenis van de wijngaard en de huurders

Vragen video 40: gelijkenis van de wijngaard en de huurders (Lucas 20:9-19)

Israël was Gods uitverkoren volk. Ze luisterden, ze keken naar Zijn karakter en ze zagen hoe Hij wonderen verrichtte. Ze prezen Hem als hun Koning toen Hij op de ezel Jeruzalem binnenreed, maar in slechts een paar dagen tijd leidden hun religieuze leiders de mensen ertoe Hem te verwerpen. Jezus weet dat dit gaat gebeuren en deelt hier een verhaal met de mensen over de eigenaar en boeren van een wijngaard (een tuin waar druiven worden verbouwd). Door dit verhaal waarschuwt Jezus voor de gevolgen van het afwijzen van Hem.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat is volgens jou de betekenis van deze gelijkenis? Over wie heeft Jezus het?

3. Jezus citeert vaak passages uit het Oude Testament die naar de Messias verwezen. Waarom denk je dat Hij dit doet?

4. Waar denk je dat Jezus naar verwijst als Hij zegt dat de steen die werd afgewezen de belangrijkste steen van allemaal blijkt te zijn?

5. Wat was de reactie van de Joodse leiders? Wat weerhield hen ervan om te doen wat ze wilden doen? Lukas 20:19
Jezus ervaarde de afwijzing van de Joodse leiders. Hoe ga jij om met gevoelens van afwijzing?

Hoe kan Jezus je helpen als je afwijzing voelt?


video 41: Belasting betalen aan Caesar

Vragen video 41: belasting betalen aan Caesar (Lucas 20:20-26)

Gedurende de tijd van Jezus werd Israël geregeerd door de Romeinen. De gouverneur voor orde en het innen van belastingen, lieten de Joden hun eigen koning hebben om het land te besturen (koning Herodes was zo'n koning).
De Joden hadden een hekel aan het betalen van belastingen aan de Romeinen omdat de Romeinen niet Joods waren (ze waren "heidenen", wat betekent "niet-Joden")
De Romeinen gebruikten de belastingen om de Joden te onderwerpen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Welke nieuwe manier gebruiken de Joodse leiders hier om Jezus in de val te lokken? Wat laat dit zien over hun verlangen om Jezus te doden?

3. Jezus wist dat de religieuze leiders Hem probeerden te vangen. Hoe beantwoordt Jezus hun vraag? Wat denk je hierbij? Zijn er gebieden in je leven waar je je voordoet als iets wat je niet bent?
Als dat zo is, belijd die dan nu meteen aan God. Hij wil dat we volkomen eerlijk zijn over onszelf.

 


video 42: het Laatste Avondmaal

Vragen video 42: het Laatste Avondmaal (Lucas 22:14-23)

Pesach, een Joods feest, is een herdenking dat God hen spaarde van de plaag van de fysieke dood en hen uit de slavernij in Egypte bevrijdde.
Tijdens het Laatste Avondmaal met Zijn discipelen nam Jezus twee symbolen die bij het Pascha horen en gaf ze een nieuwe betekenis. Het brood en de wijn helpen ons Zijn offer voor ons te herinneren. Door zijn lijden en dood worden onze fouten vergeven als wij erom vragen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat Jezus deze laatste maaltijd met de 12 discipelen wilde delen?

3. Wat symboliseert het brood? Wat symboliseert de wijn? Naar welke gebeurtenis verwijzen ze allebei?

4. Wat zegt Jezus tegen de discipelen dat ze in de toekomst moeten doen als ze van het brood en de wijn eten?

Hoe vaak neemt u de tijd om persoonlijk over de dood van Christus na te denken en deze te gedenken? Ben je ooit door iemand verraden? Hoe voelde je je erdoor? Denk je dat Jezus hetzelfde voelde?


Video 43: onderwijs

Vragen video 43: onderwijs (Lukas 22:26-38)

Het natuurlijke instinct van iedereen is om de eerste te zijn; niemand wil de laatste zijn. Jezus keert dit soort denken echter om. Jezus zegt dat als je de eerste wilt zijn, je anderen op de eerste plaats moet zetten.
Veel mensen willen leiders zijn, maar weinig mensen willen dienen. Jezus draait dit weer om en zegt dat als je een echte leider wilt zijn, je moet leren anderen te dienen. Jezus modelleerde precies deze dingen. Hij zette anderen voortdurend op de eerste plaats en Hij werd de ultieme dienaar door Zijn leven voor ons te geven zodat wij gered konden worden.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Hoe dient het leven van Jezus als een voorbeeld van iemand die een dienend leider was? Wat zijn enkele voorbeelden uit Zijn leven?

3. Denk je dat het een contradictie is om een dienend leider te zijn? Hoe zou het voor jou eruit kunnen zien om een dienende leider te zijn?

4. Hoe reageert Petrus op Jezus’ waarschuwing? Hij is bereid om naar de gevangenis te gaan of te sterven voor Jezus. Denk je dat Petrus meende wat hij zei als reactie op Jezus?

5. Op welke manieren probeerde Jezus Zijn discipelen hiervoor te bereiden op hun missie na Zijn opstanding uit de dode?

Wat zijn enkele specifieke manieren waarop u anderen kunt dienen als u het voorbeeld van Jezus volgt?


video 44: Jezus wordt verraden en gearresteerd

Vragen video 44: Jezus wordt verraden en gearresteerd (Lucas 22:47-53)

Het leven van Jezus draait eigenlijk helemaal om Zijn dood. Voor alle anderen bestaat hun 'leven' uit alles wat ze tot aan hun dood hebben gedaan. De dood is de laatste gebeurtenis die voor mensen plaatsvindt en waar normaal gesproken met droefheid naar wordt gekeken omdat mensen van wie we houden, van ons zijn weggenomen. Maar voor Jezus was Zijn dood de belangrijkste gebeurtenis in Zijn leven. De dood van Jezus vergeeft ons mensen. Hij neemt de schuld op zich voor onze fouten en zo kunnen wij zuiver tot God komen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je dat ervoor zorgt dat mensen anderen die ze kennen verraden?

3. Wat zegt Jezus tegen Judas? Wat denk je dat zijn woorden zeggen over zijn relatie met Judas?

4. Wat is de reactie van de discipelen als ze zien dat Jezus op het punt staat gearresteerd te worden?

5. Welke woorden gebruikt Jezus om te laten zien dat Hij klaar is om in hechtenis te worden genomen?

6. Waarom denk je dat de religieuze leiders 's nachts kwamen om Jezus te grijpen?

Zijn er dingen in je leven die je in de verleiding brengt om ze belangrijker te vinden dan Jezus?


video 45: Petrus verloochent Jezus

Vragen video 45: Petrus verloochent Jezus (Lucas 22:54-62)

Heb je ooit iets gedaan waar je spijt van hebt? Hoe voelde je je erdoor? Was je beschaamd, schuldig?
Dit verhaal onderzoekt beide dingen in het leven van Peter: zijn verraad en zijn onvermogen om zijn belofte na te komen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat Petrus ontkent dat hij Jezus kent?

3. Wat denk je dat zijn ontkenning ons kan leren over onszelf... ons hart, onze emoties en onze wil?

4. Jezus had voorspeld dat Petrus Hem drie keer zou verloochenen. Wat zegt dit ons over Jezus?

5. Jezus verwerpt Petrus niet, ondanks hij zegt Jezus niet te kennen. Wat laat het ons zien dat

Petrus uiteindelijk een belangrijke leider in de vroege kerk werd?

6. Petrus ademt zijn zonden uit en ademt nieuwe kracht en vreugde van Jezus in = 'Geestelijke ademhaling'. Waar kunnen meer leven in het “nu “moment, zo dat we vreugdevol kunnen zijn, bewust dat Hij ons kracht geeft.
Vergeeft Jezus ook de grootste bandieten en bedriegers denk je? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?


video 46: Jezus wordt bespot en ondervraagd

Vragen video 46: Jezus wordt bespot en ondervraagd (Lucas 22:63-71)

Dit deel van Lucas begint een tijd van vernedering voor Jezus door zowel de Romeinen als de Joodse leiders. Jezus volgt hier de wil van Zijn Vader en roept niet om hulp om Hem te redden en te beschermen. Jezus onderwerpt zich aan Gods plan om de mensheid te verlossen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom denk je dat Jezus niets deed om de wrede manier waarop Hij werd behandeld te stoppen?

3. Hoe behandelden de bewakers Jezus? Waarom denk je dat ze Hem zo behandelden?

4. Denk je dat de religieuze leiders echt wilden weten of Jezus de Messias was? Waarom zouden ze Hem deze vraag stellen?

5. In deze passage worden verschillende titels gebruikt om Jezus te beschrijven. Wat denk je dat elk van deze over Hem zegt?

6. Aan het einde van dit filmfragment stellen de religieuze leiders Jezus nog een laatste vraag. Hoe antwoordt Jezus hen? Hoe voel jij je bij Jezus antwoord? Wat denk je?

Denk aan een moment in je leven dat je lijden hebt ervaren. Hoe reageerde je? Hoe ga je meestal om met lijden?

Kun je voorbeelden geven van hoe God iets goeds uit het lijden heeft gehaald dat jij hebt meegemaakt?


Video 47: Jezus wordt naar Pilatus gebracht

Vragen video 47: Jezus wordt naar Pilatus gebracht. (Lucas 23:1-5)

Het christendom gaat niet over politiek. Eeuwenlang hebben mensen geprobeerd Jezus te gebruiken om hun standpunten over verschillende politieke zaken te ondersteunen. Toch kwam Jezus niet voor politiek gewin. In plaats daarvan kwam Hij om de verlorenen te zoeken en te redden (zie Lucas 19:10).

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom moesten de religieuze leiders Jezus naar Pilatus brengen? Waar beschuldigden ze Jezus van?

3. Beweerde Jezus een koning in politieke zin te zijn? Waarom denk je dat de religieuze leiders Jezus hiervan beschuldigen bij Pilatus?

4. Hoe reageert Jezus als hem wordt gevraagd of Hij de Zoon van God is? Waarom denk je dat Hij zo reageert?

5. Wat concludeerde Pilatus? Hoe reageerden de Joodse leiders?

6. Waarom denk je dat Pilatus besluit Jezus naar Herodes te sturen? Wat onthult dit over het karakter van Pilatus?

Jezus verlangt ernaar om iets te kunnen betekenen in ons leven. Als je eerlijk bent, hoe volledig laat je Hem dan je leven leiden? Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen om meer van ons leven aan Christus over te geven?


Video 48: Jezus wordt naar Herodes gebracht

Vragen video 48: Jezus wordt naar Herodes gebracht (Lucas 23:6-12)

Herodes verbleef in Jeruzalem omdat het de tijd van de Pesachviering was. Hij was de koning van Galilea, het gebied van Noord-Israël met de stad Nazareth, de stad waar Jezus opgroeide. Herodes regeerde alleen met toestemming van de Romeinen. Pilatus stuurde Jezus naar hem. Herodes had Jezus nog niet ontmoet, hoewel hij blijkbaar van Hem had gehoord.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Waarom wilde Herodes Jezus zien? Wat wilde Herodes dat Jezus voor hem deed?

3. Waarom denk je dat sommige mensen alleen geïnteresseerd zijn in het ontmoeten van Jezus zodat Hij iets wonderbaarlijks zal doen? Wat onthult dat over hun hart?

4. Waarom denk je dat Jezus niet op Herodes reageerde?

5. Wat deed Herodes toen Jezus hem geen antwoord wilde geven?

6. Waarom denk je dat Herodes Jezus terugstuurde naar Pilatus?

Waarom volg je Jezus, omdat Hij de Heer is en alle glorie en eer waard is? Of is het omdat je wilt dat Hij iets voor je doet?

Heb je ooit gemerkt dat je de goedkeuring van anderen boven de goedkeuring door God plaatst?

Kun je voorbeelden geven?


video 49: Jezus wordt veroordeeld


Vragen video 49: Jezus wordt veroordeeld (Lucas 23:13-25)

Soms kunnen we worden geconfronteerd met druk van mensen om ons heen om ons op een bepaalde manier te gedragen. Die druk kan van invloed zijn op onze bereidheid om te doen wat wij denken dat juist is, uit angst voor wat anderen zouden kunnen denken. Een dergelijke angst kan ons ertoe brengen dingen te doen die we anders niet zouden doen of kan ervoor zorgen dat we dingen niet doen die we zouden moeten doen. Pilatus lijkt te hebben gehandeld uit angst in de manier waarop hij Jezus behandelde. Lukas 23:20 zegt dat Pilatus Jezus wilde bevrijden, maar hij gaf toe aan de wensen van de menigte toen ze hun eisen opvoerden.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat was het oordeel van Pilatus en Herodes over Jezus’ schuld? Waar denk je dat ze hun conclusies op hebben gebaseerd?

3. Waarom geloofden Herodes of Pilatus niet in de beschuldigingen tegen Jezus die door de Joodse leiders waren ingebracht? Wat denk je dat dit ons vertelt over de Joodse leiders?

4. Waarom bood Pilatus de vrijheid van Barrabas aan de Joodse leiders en het volk aan?

5. Pilatus wilde Jezus vrijlaten, maar dat deed hij niet. Wat overtuigde hem om het verzoek om Jezus te kruisigen in te willigen? Welke emoties denk je dat Pilatus voelde?

6. Waarom deed Jezus niets om Pilatus of de Joodse leiders te stoppen? (Mattheüs 26:52-54)

Hoe denk je dat die angst jou beïnvloedt? Kun je een voorbeeld bedenken om te delen?

Hoe ga je normaal gesproken om met je angsten? Wat denk je dat God zou willen dat je met je angsten doet?


video 50: jezus draagt zijn kruis

Vragen video 50: Jezus draagt zijn kruis (Lucas 23:26-31)

In dit segment draagt Jezus het kruis waaraan Hij spoedig zal sterven. Lukas, de menselijke auteur van dit Bijbelboek, wilde ongetwijfeld het contrast benadrukken van Jezus die op weg naar zijn dood, langs een weg door de menigte loopt, de mensen van zijn "triomfantelijke intocht" naar Jeruzalem, slechts enkele dagen voordien.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Simon van Cyrene wordt geïdentificeerd als de man die gedwongen werd om het kruis van Jezus te dragen toen Hij daartoe niet in staat was. ‘Zijn kruis dragen’, zou dat een impact hebben op Simon? Op mij?

3. Wat was de reactie van de vrouwen die naar Jezus keken?

4. Waarom denk je dat Jezus tegen de vrouwen zegt dat ze niet om Hem moeten huilen, maar om zichzelf?

5. Op welke manieren zie je de liefde van Christus in dit verhaal tot uiting komen?


video 51-54: Jezus wordt gekruisigd

Vragen video 51-54:Jezus wordt gekruisigd (Lucas 23:32-43)

Jezus wordt gekruisigd, soldaten gokken om de kleren van Jezus, het kruisteken en de gekruisigde veroordeelden

Vergeving kan moeilijk zijn. Als we door iemand gekwetst worden, kunnen we pijn, verlies, woede en in sommige gevallen bitterheid ervaren. Een natuurlijke reactie op gekwetst worden is wraak willen nemen. Maar terwijl hij aan het kruis is, vergeeft Jezus degenen die Hem daar hebben neergezet. In ons leven dient het vergeven van degenen die ons pijn hebben gedaan, in feite, om ons te bevrijden. Vergeving brengt ons vrede met God. Mogen we het voorbeeld van Jezus volgen!

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. De eerste woorden van Jezus aan het kruis houden vergeving in. Op wie denk je dat Jezus doelt?

Wat onthult dit over de liefde van Christus?

3. Als de mensen zeggen: "Hij heeft anderen gered, laat Hem Zichzelf redden", wat denkt u dan dat ze bedoelen? Denk je dat de mensen in Jezus zouden hebben geloofd als Hij van het kruis was gekomen? Waarom of waarom niet?

4. Wat denkt u dat de misdadiger bedoelt als hij Jezus vraagt hem te gedenken?

5. Wat voel je wanneer de misdadiger uiting geeft aan zijn geloof in Jezus?

6. Degenen die toekeken, begrepen dat Jezus beweerde de Messias te zijn. Wat zou jij denken mocht je onder aan het kruis staan?

Vind je het moeilijk om mensen te vergeven? Welke soorten overtredingen zijn voor u moeilijker te vergeven? Hoe zou Jezus’ voorbeeld van vergeving je kunnen helpen?


video 55: de dood van jezus

Vragen video 55: de dood van Jezus (Lucas 23:44-49)

In het Oude Testament was de tempel de plek waar mensen hun offers brachten en samen God aanbaden. Eens per jaar bracht de "Hogepriester" (de priesters boven alle anderen) een speciaal offer in een binnenkamer van de Tempel, genaamd het "Heilige der Heiligen". Dit offer was bedoeld om te "verzoenen" (bedekken) voor de zonden van het volk. Het Heilige der Heiligen werd van de rest van de Tempel gescheiden door een groot gordijn. In het fragment van vandaag zien we dat dit gordijn scheurde toen Jezus stierf. Dit toonde aan dat vanaf nu de weg naar God door Jezus gebeurt. Hij heeft het offer gebracht en stelt ons zo in staat elke dag met een wit blad te starten en na onze dood het eeuwige leven te ontvangen. Hij heeft ons, als eerste, oneindig lief, zonder voorwaarden. Maar Hij laat ons vrij, wij beslissen of wij in Hem geloven of niet

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je dat Jezus bedoelde toen Hij zei: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest"?

3. Wat was de reactie van de kapitein van de soldaten die Jezus zag sterven? Denk je dat hij in Jezus geloofde?

4. Waarom zou de kapitein erkennen dat Jezus een "rechtvaardige man" was, terwijl de Joodse leiders Hem verwierpen? Wat denk je dat we hiervan kunnen leren?

Jezus toont een groot vertrouwen in God door aan het kruis te sterven. Hoe kan zijn vertrouwen in God als een voorbeeld voor ons dienen?


video 56: de begrafenis van jezus

Vragen over video 56: de begrafenis van Jezus (Lucas 23:50-56)

Nadat Jezus stierf, ging een man genaamd, Jozef, naar Pilatus om Jezus’ lichaam te vragen. Hij was lid van dezelfde Joodse raad die Jezus had veroordeeld, maar hij was het niet eens met hun besluit. De parallelle passage in Johannes maakt een interessante opmerking dat Jozef een “geheime” discipel was, omdat hij bang was voor de Joodse leiders (zie Johannes 19:38). Maar na Jezus’ dood toonde hij moed door naar Pilatus te gaan om toestemming te vragen om Jezus te begraven.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Hoe wordt Jozef in dit verhaal beschreven? Waarom denk je dat hij het niet eens was met de veroordeling van Jezus door de Joodse Raad?

3. Hoe denk je dat Jozef zich gevoeld zou hebben toen hij Jezus gekruisigd zag worden?

4. Waar bracht Jozef het lichaam van Jezus naartoe? Wat deed hij om Jezus’ lichaam voor te bereiden op de begrafenis?

5. Wie zijn er aanwezig tijdens de begrafenis van Jezus? Waarom denk je dat dit belangrijk kan zijn?

Hoe zou iemand kunnen handelen die een “geheime discipel” van Jezus is?

Durven wij zeggen dat wij geloven in Jezus of zwijgen we liever?


video 57: engelen bij het graf

Vragen video 57: engelen bij het graf (Lucas 23:56-24:7)

De vrouwen die zondagochtend vroeg bij het graf kwamen, hadden specerijen en mirre klaar om het lichaam van Jezus te zalven. Herinner u: Mirre was het geschenk bij Jezus geboorte! Een verwijzing naar Zijn lijden!

Maar de vrouwen moesten een hele dag wachten, dit was omdat het hun verboden was om op de "sabbat" (zaterdag - de dag waarop het Joodse volk aanbidt) enig werk te doen. Wat zouden ze die hele dag hebben gedacht toen ze moesten wachten? Was hun hoop vervlogen?

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat denk je dat de vrouwen die zondagochtend verwachtten te doen?

3. Wat ontdekken ze als ze bij het graf aankomen? Hoe zou jij reageren?

4. Terwijl de vrouwen zich afvragen, verschijnen er twee engelen. Wat doen de vrouwen als ze de engelen zien?

5. Wat vertellen de engelen de vrouwen over Jezus? Wat was de reactie van de vrouwen op de woorden van de engelen?

6. Jezus had Zijn volgelingen herhaaldelijk verteld dat Hij zou sterven en daarna tot leven zou worden opgewekt. Maar dat hadden deze vrouwen schijnbaar niet eerder begrepen. Wat verandert er nadat ze de engelen hebben ontmoet?

Wat dacht je toen je voor het eerst hoorde over Jezus’ verijzen? Wat denk je nu?


video 58: het graf is leeg

Vragen over video 58: het graf is leeg (Lucas 24:9-12)

Jezus verrijzenis is ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. Zonder de opstanding is Jezus een mens zoals elke andere mens, zijn spreken zou waanzinnig lijken.
Jezus vertelde dat Hij uit de dood zou opstaan en Hij verkondigde dat Hij de Zoon van God en de Verlosser van de mensheid was. Velen dachten: tirades van een gek! Maar door uit de dood op te staan, bewees Jezus, zonder enige twijfel, dat Hij zowel volledig God als volledig mens was.

Dit is de essentie van het christendom, Jezus is geboren uit een maagd en is verrezen!! Twee zaken die wetenschappelijk niet mogelijk zijn maar de essentie voor ons geloven. Het grootste geschenk voor onze toekomst hier op aarde is Jezus en Zijn open armen na onze dood.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat was het eerste dat de vrouwen deden nadat ze zagen dat het graf van Jezus leeg was? Wat zegt dit ons over wat ze misschien hebben gevoeld?

3. Wat was de reactie van de discipelen op wat de vrouwen vertelden? Waarom denk je dat ze zo reageerden?

4. Jezus had de discipelen al vaak verteld wat er met Hem zou gebeuren. Waarom denk je dat ze Hem niet geloofden?

5. Jezus staat als eerste aan de vrouwen toe om zijn opstanding te ontdekken. Waar zou dat op kunnen duiden?

6. Waarom denk je dat Petrus naar het graf rent en naar binnen gaat? Kan je je inbeelden wat er door Peters hoofd ging als hij ziet dat het leeg is?

Wat betekent het feit van Jezus’ opstanding voor jou persoonlijk? Hoe heeft het je leven veranderd?


video 59: de opgestane jezus verschijnt

Vragen over video 59: de opgestane Jezus verschijnt (Lucas 24:33-49)

We hebben het eerder gehad over twijfel. In deze passage verschijnt Jezus aan alle discipelen in een kamer, ze schrokken en hadden angst. Je zou denken dat ze blij zouden zijn om Jezus weer te zien. In plaats daarvan betwijfelen ze of Hij het werkelijk is. Er zijn zeker redenen voor hun twijfel.

Denk aan wat ze de afgelopen drie dagen hadden meegemaakt. Lucas vertelt ons dat Jezus “hun geest opende zodat ze de Schriften konden begrijpen” (vers 45). Jezus stelt hen gerust en ze gaan eindelijk geloven dat Hij echt leeft. Tot hier

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Als Jezus aan hen verschijnt, wat is dan het eerste dat Hij zegt? Waarom denk je dat Hij dit zegt?

3. Hoe gaat Jezus om met hun angsten en twijfels? Waartoe moedigt Hij de discipelen aan om te bewijzen dat Hij echt leeft?

4 .Waarom denk je dat Jezus ze herinnert aan de oudtestamentische geschriften om uit te leggen hoe alle profetieën over de Messias in Hem werden vervuld?

Wat kunnen we van dit verhaal leren om met twijfels om te gaan als ze in ons leven komen?


video 60: de grote opdracht en hemelvaart

Vragen over video 60: de Grote Opdracht en Hemelvaart (Lucas 24:50-53)

Het gebod van Jezus aan Zijn volgelingen om anderen de boodschap van redding te vertellen, staat bekend als de Grote Opdracht. Elke christen wordt gevraagd te vertellen over zijn persoonlijk geloof in Jezus. Want dikwijls denken we dat anderen ons gaan uitlachen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat zijn de specifieke bevelen die Jezus Zijn discipelen geeft in de Grote Opdracht?

3. Is deze opdracht alleen bedoeld voor de discipelen, of is het een roeping voor alle gelovigen?

Waarom of waarom niet

Het is belangrijk dat we Jezus een plaats geven in ons leven, de belangrijkste plaat, want door Hem ontvangen we kracht voor al het andere. Door Hem worden we vervuld met de Heilige Geest.

Vraag God je daarin te leiden. God verhoort altijd je gebeden, Hij heeft een plan met jou. Zoek daarom contact met goede mensen, van hen kun je leren en groeien.

Zoek ook christelijke vrienden om je samen in te zetten voor anderen en nog meer te leren over wat Jezus allemaal verteld heeft.


video 61: Uitnodiging om Jezus persoonlijk te kennen

Vragen over video 61: uitnodiging om Jezus persoonlijk te kennen (1 Korintiërs 15:1-4)

In de loop van de eeuwen sinds Jezus op aarde leefde, hebben miljoenen mensen Christus in hun leven uitgenodigd. Maar weet dat je de zekerheid mag hebben dat Hij in je hart aanwezig is voor altijd! Weet dat een toewijding aan Christus betrekking heeft op je intellect, emoties en wil.
Beslissen om het goede te doen, de waarheid te dienen en emotioneel ook blij te zijn met wat maar mogelijk is, we verwachten soms te veel. Intellectueel, de woorden die Jezus sprak, met aandacht te lezen en te bestuderen.

1. Wat vond je het leukste aan het verhaal? Wat trok je aandacht?

2. Wat betekent het woord 'zonde' voor jou? Hoe betaalde Jezus de prijs voor jouw zonde?

3. Het christelijk leven moet geleefd worden door geloof. Wat kan misleidend zijn en je doet twijfelen?

4. Wat heeft je geraakt waardoor Jezus belangrijk is voor jou?
 

Er zijn vier essentiële waarheden voor een christen:

1. God houdt van je en biedt een prachtig plan voor je leven.

2. We zijn allemaal zondig en gescheiden van God; daarom kunnen we zijn liefde en plan voor ons leven niet ervaren zonder Jezus Christus.

3. Jezus Christus is Gods enige voorziening voor de fouten van de mens. Hij alleen kan totaal vergeven omdat Hijzelf zonder zonden was.

4. Door Hem kunnen we God persoonlijk leren kennen en Zijn liefde ervaren.

Twijfel niet aan Gods persoonlijke liefde voor jou! Zo nodig, bekijk dit fragment nog een keer.
Geloof dat God jou liefheeft al lang voor je geboren bent. Ook al ben je niet geboren in een liefdesrelatie van ouders, Hij heeft je als eerste lief gehad nu en altijd!


© 2024 Agape Life Belgium